Edukacja kulturalna

Punktem wyjścia naszego badania jest dokument „Edukacja Kulturalna w Warszawie” ogłoszony w listopadzie 2022 roku podczas Forum Edukacji Kulturalnej: nowy początek. Dokument stanowi uzupełnienie „Strategii #Warszawa2023” oraz „Polityki Kulturalnej m.st. Warszawy”. Sformułowane w nim rekomendacje w dziedzinie edukacji kulturalnej mają mieć charakter drogowskazu dla instytucji kultury, szkół, domów kultury, bibliotek czy organizacji pozarządowych, a także dla edukatorek i edukatorów zaangażowanych w tę dziedzinę. Chcemy im się przyjrzeć zarówno w mikroskali, na poziomie praktyki edukacji kulturalnej, jak i w szerszym, międzyinstytucjonalnym, ujęciu.

Zobacz dokument:

Proces badania edukacji kulturalnej w Warszawie prowadzimy we współpracy z zespołem firmy Badania i Działania, kierowanym przez Magdalenę Tędziagolską.

Badanie cz. 1

Celem tego etapu badania (styczeń – marzec 2023) było przede wszystkim sporządzenie swoistej mapy semantycznej pojęcia „edukacja kulturalna”, a także ustalenie roli edukacji kulturalnej oraz wyzwań, jakie na nią czekają. Chcieliśmy lepiej zrozumieć wartości, aspiracje i cele osób zaangażowanych w edukację kulturalną. Badanie miało także na celu wyłonienie zjawisk i praktyk w obszarze współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi, które będą głębiej analizowane w drugim etapie badania. 

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy 400 osób, zarówno z instytucji kultury, jak i instytucji oświatowych. Ankiety wypełniło 126 osób, przeprowadziliśmy także 40 wywiadów pogłębionych. W wyniku badania wyłoniono 12 studiów przypadku. Wnioski z pierwszego etapu zostaną uwzględnione w raporcie końcowym podsumowującym pierwszy i drugi etap badania.

Badanie cz. 2

Drugi etap badania trwał od czerwca do grudnia 2023 roku. Skupiłyśmy się na diagnozie dobrych praktyk, barier i wyzwań w polu edukacji kulturalnej. Badałyśmy instytucje, które wyłoniłyśmy na pierwszym etapie badania. Opracowałyśmy studia przypadku każdego z dwunastu podmiotów, wśród których znalazły się instytucje kultury, placówki edukacji pozaszkolnej oraz organizacje pozarządowe:

 • Muzeum Warszawy
 • Biblioteka na Woli
 • MDK Łazienkowska
 • VIII Ogródek Jordanowski
 • Teatr Syrena
 • MSN
 • Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
 • Teatr 21
 • Ośrodek Kultury Ochoty (OKO)
 • Dom Kultury w Rembertowie
 • Terminal Kultury Praga
 • Przedszkole nr 17

Przeprowadziłyśmy kilkaset godzin rozmów w ramach dziewięćdziesięciu wywiadów i kilkadziesiąt godzin obserwacji ponad pięćdziesięciu różnych wydarzeń i przestrzeni. Odbyłyśmy także cztery wywiady eksperckie i trzy zogniskowane wywiady grupowe z nauczycielkami i nauczycielami.

Zgodnie z założeniami metodologii badań w działaniu (action research) otworzyłyśmy proces badawczy, aby mógł służyć różnym grupom, których dotyczy, i tym samym kształtować trwałe zmiany w edukacji kulturalnej. Zorganizowałyśmy dwa spotkania sieciujące praktyków i praktyczki edukacji kulturalnej oraz trzy warsztaty z przedstawicielami i przedstawicielkami Biura Edukacji i Biura Kultury m.st. Warszawy. W ten sposób analiza i ewaluacja działań z obszaru edukacji kulturalnej nie były celami samymi w sobie. Widzimy dużą wartość w rozwijaniu współpracy z różnorodną grupą interesariuszy i interesariuszek; mamy nadzieję, że narzędzia i rozwiązania wypracowane w trakcie naszych badań wrócą w ich ręce, będą stosowane i ewaluowane w dalszej praktyce.

Proces badawczy był rozbudowany i przebiegał wielotorowo; szczegółowe wnioski i rekomendacje znajdą się w raporcie końcowym, który opublikujemy w styczniu 2024 roku. Będzie on zorganizowany wokół zewnętrznych, wewnątrzinstytucjonalnych i międzysektorowych czynników kształtujących edukację kulturalną w Warszawie.