Mapa etyki

Oto Mapa etyki, która ma pomóc NAM – wszystkim osobom pracującym i współpracującym z WOK – zrozumieć istotę pożądanego sposobu zachowania i postępowania. Taką instytucję chcemy tworzyć. Tak chcemy ze sobą współistnieć.

Mapa etyki daje nam przydatne wskazówki, obrazuje nasze rozumienie wybranych pojęć i uwzględnia możliwość dokonywania własnych ocen sytuacji. Określa podstawowe wartości, na których opierają się współpraca i relacje międzyludzkie w WOK. Naszą kulturę i praktyki inspirują następujące wartości: otwartość, współpraca, różnorodność, dostępność, rzetelność. Wartości te stanowią fundament naszych zasad postępowania i działania. Kształtują one naszą trwałą kulturę etyczną, są swoistym DNA.

Nasza Mapa etyki określa zasady dotyczące wzajemnych relacji na trzech płaszczyznach:

 • Organizacja (WOK) – Osoba pracująca w WOK;
 • Osoba pracująca w WOK – Osoba pracująca w WOK;
 • Organizacja (WOK) i Osoby pracujące w WOK – pozostałe osoby i organizacje współpracujące oraz interesariusze i interesariuszki zewnętrzni.

Celem Mapy etyki jest zagwarantowanie warunków, w których wolność, kreatywność w działaniu oraz swoboda ekspresji praktykowane są w sposób odpowiedzialny, rozważny i etyczny, z poszanowaniem podstawowych praw (w tym godności) i wolności wszystkich osób zatrudnionych w WOK i z nami współpracujących.

Fot. Sebastian Durbacz

Mapa etyki WOK

 • Jesteśmy proaktywni i proaktywne – pytamy, jakie są potrzeby i oczekiwania innych osób.
 • Jesteśmy uważne/uważni na inne osoby.
 • Jesteśmy otwarci/otwarte na partnerstwo i sieciowanie – po to, by wzmacniać potencjał środowiska kultury i sztuki oraz środowiska badawczego.
 • Działając w partnerstwie z osobami i organizacjami, nastawiamy się na wspólny cel i wspólne procesy.
 • Jesteśmy różnorodni/różnorodne i pozwalamy na to innym.
 • Prowadzimy działania inkluzywne.
 • Kierujemy się zasadą sprawiedliwości społecznej.
 • Działamy na najwyższym poziomie posiadanej wiedzy i kompetencji. Przykładamy się do tego, co robimy.
 • Praktykujemy dobrą komunikację: słuchamy aktywnie, bierzemy odpowiedzialność za swoje słowa, dajemy informacje zwrotne, nie oceniamy, w rozmowie wykazujemy się empatią, wierzymy w dobre intencje i szczerość rozmówcy/rozmówczyni.
 • Dzielimy się zasobami i wiedzą.
 • Procesy, które prowadzimy, projektujemy z myślą o włączaniu innych i współdziałaniu z otoczeniem.
 • Ramy projektów formułujemy w taki sposób, by uwzględniały różne grupy docelowe.
 • Kreujemy inkluzywną rzeczywistość językową i wierzymy w wartość zmiany kultury języka.
 • Szukamy sposobów zwiększania dostępności naszych działań.
 • Zgadzamy się na słabość, ale nie akceptujemy bylejakości.
 • Szanujemy czas wolny i prawo do wypoczynku.
 • Dbamy o swoje zdrowie emocjonalne, fizyczne i umysłowe – zachowujemy balans między pracą a życiem osobistym.
 • Nie godzimy się na przemoc fizyczną oraz psychiczną.
 • Szanujemy siebie samych i siebie nawzajem. Troszczymy się o siebie.
 • Nie godzimy się na dyskryminację i wykluczanie.
 • Chcemy współpracować, a nie rywalizować i konkurować.
 • Podczas współpracy uwzględniamy możliwości różnorodnych osób i grup oraz bariery, na jakie napotykają.
 • Zgadzamy się, że nie wszyscy mogą działać, myśleć i czuć tak samo oraz pracować w takim samym tempie. Akceptujemy to, że różni ludzie mają różne możliwości.
 • Zapraszamy do współpracy osoby niezależnie od ich indywidualnych cech i poglądów.

 

Mapa została opracowana przez osoby pracujące w WOK i z nim współpracujące.