dołącz do nas

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko specjalistki / specjalisty ds. kadr i płac oraz księgowości

Cały etat
Wynagrodzenie: od 5 000 do 7 500 zł brutto
Termin składania dokumentów: do 30 grudnia 2022

Warszawskie Obserwatorium Kultury jest nową samorządową instytucją kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Naszym zadaniem jest badanie służące rozumieniu zmian, jakie zachodzą współcześnie i oddziałują na sektor kultury i szeroko pojęte praktyki kulturalno-artystyczne, a w konsekwencji wpływają na życie mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Warszawę lokujemy zaś na światowej mapie znaczących miast w obszarze kultury. Jesteśmy po to, aby rozwijać krajowe i międzynarodowe współprace artystyczne, edukacyjne i badawcze, które będą odpowiadać na wyzwania teraźniejszości i śmiało patrzeć w przyszłość.

Pracujemy w przyjaznej atmosferze miłego jednopiętrowego biura w centrum miasta, niedaleko pl. Zbawiciela. Jest nas niewiele, ale wszyscy się lubimy i szanujemy. Ponieważ jesteśmy instytucją nowego formatu, wiele wyzwań przed nami. Wierzymy jednak, że razem się nam uda. Chcesz dołączyć?

Zadania, które stoją przed Tobą:

 1. Kompleksowa i samodzielna obsługa płacowa pracowników, pracowniczek, zleceniobiorców, zleceniobiorczyń oraz osób współpracujących;
 2. Obsługa finansowo-księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie operacji kasowych, obsługa rachunków bankowych, rozliczanie podatków;
 3. Sporządzanie list płac ze stosunku pracy (do 11 osób) i umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło i umowy zlecenia) w systemie kadrowo-płacowym Enova;
 4. Wprowadzanie i kontrola danych w w/w systemie kadrowo-płacowym;
 5. Sporządzanie deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami: ZUS, PDOF;
 6. Naliczanie odpisu na ZFŚS oraz jego ewidencja księgowa;
 7. Ewidencja w systemie finansowo-księgowym dokumentów finansowo-księgowych oraz ich uzgadnianie wg odpowiednich kont księgowych;
 8. Ewidencja księgowa wyciągów bankowych, sporządzanie przelewów;
 9. Przygotowywanie danych na potrzeby wewnętrzne, w tym raportów księgowych i statystycznych (obsługa klienta wewnętrznego).

Nasze oczekiwania:

 1. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań w obszarze księgowości oraz naliczania płac;
 2. Praktyczna znajomość zagadnień prawa pracy, przepisów ZUS, PDOF, ustawy o ZFŚS oraz ustawy o rachunkowości;
 3. Praktyczna znajomość systemu kadrowo-płacowego Enova oraz Płatnik;
 4. Mile widziana praktyczna znajomość zagadnień dot. prawa autorskiego i praw pokrewnych;
 5. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel;
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy i samodyscyplina;
 7. Skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków; dbałość o szczegóły, dobre umiejętności analityczne, odpowiedzialność, rzetelność, zdolność analitycznego myślenia, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 8. Dyspozycyjność w wymiarze pełnego etatu;

Potrzebne i wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem numeru telefonu kontaktowego.
  W dalszym procesie rekrutacji:
 3. Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku
 7. Oświadczenia (odręcznie podpisane przez kandydatkę / kandydata):
  a. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  b. o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym,
  c. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  d. o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie (odręcznie podpisane przez kandydatkę / kandydata) o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko specjalistki / specjalisty ds. kadr i płac oraz księgowości można składać za pomocą poczty elektronicznej do dnia 30 grudnia 2022 r. do godziny 12.00 z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty / specjalistki ds. kadr i płac oraz księgowości

na adres: biuro@wok.art.pl (wykaz wymaganych dokumentów pkt. 1 i 2).

Oferty, które wpłyną do siedziby instytucji po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kadry@wok.art.pl

Pozostałe informacje:

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszone osoby spełniające w/w oczekiwania, wybrane przez Zespół Rekrutacyjny. O miejscu oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

WOK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest WOK, z siedzibą w Warszawie (00-560), ul. Mokotowska 29a.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją do pracy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Złożonych dokumentów WOK nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie Twoje uczestniczenie w procesie rekrutacji.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.